Skip to main content

Licencja programu

UMOWA UDZIELENIA LICENCJI

NA UŻYTKOWANIE

OPROGRAMOWANIA SmartDental

Definicje pojęć

UMOWA - niniejsza Umowa Licencji

PRODUCENT – Software Clinic s.c., ul. Grażyny 18/U4, 31-217 Kraków

LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM

OPROGRAMOWANIE - oprogramowanie SmartDental przeznaczone do kompleksowego zarządzania kliniką stomatologiczną, w tym obsługi bazy danych medycznych oraz administracyjno-finansowych.

URZĄDZENIE – urządzenie komputerowe, na którym użytkowane jest OPROGRAMOWANIE

Przedmiotem niniejszej UMOWY jest określenie warunków i zakresu korzystania przez LICENCJOBIORCĘ z OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA oświadcza, że zapoznał się z wersją demonstracyjną OPROGRAMOWANIA uruchamianą zawsze przed zakupem i aktywacją licencji OPROGRAMOWANIA na URZĄDZENIU.

PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji na używanie OPROGRAMOWANIA jedynie pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA akceptuje wszystkie warunki zawarte w UMOWIE. Instalując lub użytkując OPROGRAMOWANIE LICENCJOBIORCA wskazuje swoją akceptację UMOWY. Wszelkie prawa nie udzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA. OPROGRAMOWANIE jest własnością PRODUCENTA, a zawarcie niniejszej umowy nie narusza cudzych praw własności intelektualnej. PRODUCENT i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii OPROGRAMOWANIA.

Niniejszym PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej licencji na używanie OPROGRAMOWANIA na warunkach niniejszej UMOWY bez prawa sublicencji. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia OPROGRAMOWANIA przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją. Korzystanie przez LICENCJOBIORCĘ z OPROGRAMOWANIA w zakresie wykraczającym poza zakres objęty licencją stanowić będzie naruszenie praw autorskich skutkujące dochodzeniem względem LICENCJOBIORCY stosownych roszczeń prawnych z tego tytułu.

LICENCJA
 • PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Opłata za LICENCJĘ jest jednorazowa, zgodna z aktualną ofertą PRODUCENTA lub z wcześniej ustalonymi warunkami handlowymi pomiędzy PRODUCENTEM a LICENCJOBIORCĄ.
 • LICENCJA udzielona zostaje na czas nieokreślony, począwszy od dnia uregulowania przez LICENCJOBIORCĘ opłaty licencyjnej.
 • LICENCJOBIORCA może zainstalować i użytkować OPROGRAMOWANIE na jednym URZĄDZENIU w przypadku, gdy URZĄDZENIE jest własnością LICENCJOBIORCY i jest wykorzystywane do jego własnych potrzeb.
 • LICENCJOBIORCA może wykonać dowolną liczbę kopi zapasowych OPROGRAMOWANIA.
 • PRODUCENT zezwala LICENCJOBIORCY na korzystanie z OPROGRAMOWANIA przez personel medyczny i niemedyczny zatrudniony przez LICENCJOBIORCĘ w ramach przedsiębiorstwa, placówki dla której wykupiona została LICENCJA.
 • Podstawą do cyfrowego podpisania licencji przez PRODUCENTA jest zainstalowanie przez LICENCJOBIORCĘ wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA na właściwym URZĄDZENIU oraz uiszczenie opłaty licencyjnej.
 • Po uregulowaniu opłaty licencyjnej, PRODUCENT podpisuje cyfrowo LICENCJĘ, która automatycznie odczytana zostaje w OPROGRAMOWANIU na właściwym URZĄDZENIU.
 • Aktywacja podpisanej licencji na właściwym URZĄDZENIU stanowi warunek aktywacji funkcjonalności OPROGRAMOWANIA oraz jego eksploatacji przez LICENCJOBIORCĘ.
 • LICENCJOBIORCA nie ma prawa OPROGRAMOWANIA sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować.
 • LICENCJOBIORCA nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować OPROGRAMOWANIA, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających OPROGRAMOWANIE.
 • W przypadku przeniesienia licencji na inny komputer LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia OPROGRAMOWANIA z dotychczasowego URZĄDZENIA, a dalsze jego utrzymywanie na dotychczasowym URZĄDZENIU traktowane będzie jako naruszenie autorskich praw majątkowych PRODUCENTA.
AKTUALIZACJE i POMOC TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA
 • LICENCJOBIORCY w okresie pierwszych 12 m-cy od obowiązywania licencji przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji OPROGRAMOWANIA, które PRODUCENT zobowiązuje się na bieżąco udostępniać LICENCJOBIORCY.
 • LICENCJOBIORCY w okresie pierwszych 12 m-cy od obowiązywania licencji przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy technicznej (telefon, email, formularz zgłoszeniowy na stronie www PRODUCENTA).
 • Dostęp do aktualizacji OPROGRAMOWANIA oraz pomocy technicznej przez LICENCJOBIORCĘ po okresie pierwszych 12 m-cy od zakupu licencji wymaga zakupienia dodatkowej usługi „Abonament roczny subskrypcji aktualizacyjnej i pomocy technicznej" – zgodnie z aktualną ofertą PRODUCENTA. Raz zakupiona usługa obejmuje wszystkie LICENCJE zakupione przez LICENCJOBIORCĘ przez okres 12 m-cy.
 • W przypadku braku ciągłości korzystania przez LICENCJIOBIORCĘ z usługi „Abonament roczny subskrypcji aktualizacyjnej i pomocy technicznej" - ponowne wznowienie usługi subskrypcji aktualizacyjnej i pomocy technicznej wymaga zakupienia usługi „Wznowienie usługi subskrypcji aktualizacyjnej i pomocy technicznej" - zgodnie z aktualną ofertą PRODUCENTA. Raz zakupiona usługa obejmuje wszystkie LICENCJE zakupione przez LICENCJOBIORCĘ przez okres 12 m-cy. POSZERZENIE LICENCJI LICENCJOBIORCY przysługuje prawo do poszerzenia licencji o dodatkowe moduły funkcjonalne OPROGRAMOWANIA, zgodnie z aktualną ofertą PRODUCENTA lub na podstawie wcześniej ustalonych warunków handlowych pomiędzy PRODUCENTEM a LICENCJOBIORCĄ.
PRZENIESIENIE MODUŁÓW FUNKCJONALNYCH POMIĘDZY URZĄDZENIAMI
 • LICENCJOBIORCY przysługuje prawo do przeniesienia modułów funkcjonalnych pomiędzy licencjami po wcześniejszym uzgodnieniu z PRODUCENTEM.
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
 • Nieprawidłowe działanie OPROGRAMOWANIA wynikające z obecności innego oprogramowania, niepoprawnej konfiguracji URZĄDZENIA lub innego oprogramowania komputerowego LICENCJOBIORCY.
 • Błędy w funkcjonowaniu OPROGRAMOWANIA wynikające ze zdarzeń losowych, obecności złośliwego oprogramowania na komputerze LICENCJOBIORCY.
 • Poprawność danych wprowadzanych do OPROGRAMOWANIA przez personel medyczny lub niemedyczny oraz inne osoby lub podmioty trzecie mające upoważniony lub nieupoważniony przez LICENCJOBIORCĘ dostęp do OPROGRAMOWANIA.
 • Za nieprzestrzeganie przez LICENCJOBIORCĘ przepisów prawa o prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 • Za nieprzestrzeganie przez LICENCJOBIORCĘ zasad użytkowania OPROGRAMOWANIA zawartych w 'Instrukcji użytkownika'.
 • Za szkody materialne lub niematerialne powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ, nawet jeśli PRODUCENT zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.
GWARANCJA
 • PRODUCENT dołożył wszelkich starań aby dostarczyć OPROGRAMOWANIE wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak LICENCJOBIORCA akceptuje fakt, że OPROGRAMOWANIE może zawierać pewna liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości.
 • LICENCJOBIORCY w okresie pierwszych 12 m-cy od obowiązywania licencji przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy technicznej, w tym usuwanie problemów w funkcjonowaniu OPROGRAMOWANIA spowodowanych jego ewentualnymi wadami.
 • Problemy w funkcjonowaniu OPROGRAMOWANIA mogą być zgłaszane przez LICENCJOBIORCĘ telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zgłoszeń na stronie internetowej PRODUCENTA.
 • PRODUCENT zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszony problem z funkcjonowaniem OPROGRAMOWANIA w ciągu 1 dnia roboczego.
 • PRODUCENT usunie zgłoszony problem w trybie i terminie uzgodnionym z LICENCJOBIORCĄ, odpowiednim do przeprowadzenia wszelkich koniecznych czynności naprawczych.
 • LICENCJOBIORCA wyraża zgodę, że gdy zajdzie taka potrzeba umożliwi zdalne połączenie PRODUCENTA z URZĄDZENIEM LICENCJOBIORCY, na którym zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE, którego dotyczy problem.
 • PRODUCENT zobowiązuje się do zachowania w poufności danych zgromadzonych w bazie danych LICENCJOBIORCY za pomocą OPROGRAMOWANIA, jeżeli zostaną mu ujawnione podczas usuwaniem problemów w funkcjonowaniu OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCY (np. w trakcie zdalnego połączenia z URZĄDZENIEM).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • LICENCJOBIORCA wyraża zgodę na przeniesienie przez PRODUCENTA praw i obowiązków wynikających z UMOWY na podmioty trzecie.
 • Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony PRODUCENTA w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z UMOWY nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez PRODUCENTA.
 • Warunki zawarte w niniejszej UMOWIE będą traktowane jako ważniejsze niż ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia, zakupu lub innych porozumieniach o ile strony UMOWY nie ustalą inaczej.
 • Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zakupiono licencję za wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.
 • Strony zgadzają się, że niniejsza UMOWA stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy PRODUCECENTEM a LICENCJOBIOCĄ, której dotyczy, zastępuje wszelkie poprzedzające ją UMOWY, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy PRODUCENTEM i LICENCJOBIORCĄ oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie strony UMOWY.
 • Zmiana postanowień UMOWY wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.