UMOWA UDZIELENIA LICENCJI

NA UŻYTKOWANIE

OPROGRAMOWANIA SmartDental

Definicje pojęć

UMOWA - niniejsza Umowa Licencji

PRODUCENT – Software Clinic s.c., ul. Grażyny 18/U4, 31-217 Kraków

LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM

OPROGRAMOWANIE - oprogramowanie SmartDental przeznaczone do kompleksowego zarządzania kliniką stomatologiczną, w tym obsługi bazy danych medycznych oraz administracyjno-finansowych.

URZĄDZENIE – urządzenie komputerowe, na którym użytkowane jest OPROGRAMOWANIE

Przedmiotem niniejszej UMOWY jest określenie warunków i zakresu korzystania przez LICENCJOBIORCĘ z OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA oświadcza, że zapoznał się z wersją demonstracyjną OPROGRAMOWANIA uruchamianą zawsze przed zakupem i aktywacją licencji OPROGRAMOWANIA na URZĄDZENIU.

PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji na używanie OPROGRAMOWANIA jedynie pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA akceptuje wszystkie warunki zawarte w UMOWIE. Instalując lub użytkując OPROGRAMOWANIE LICENCJOBIORCA wskazuje swoją akceptację UMOWY. Wszelkie prawa nie udzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA. OPROGRAMOWANIE jest własnością PRODUCENTA, a zawarcie niniejszej umowy nie narusza cudzych praw własności intelektualnej. PRODUCENT i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii OPROGRAMOWANIA.

Niniejszym PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej licencji na używanie OPROGRAMOWANIA na warunkach niniejszej UMOWY bez prawa sublicencji. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia OPROGRAMOWANIA przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją. Korzystanie przez LICENCJOBIORCĘ z OPROGRAMOWANIA w zakresie wykraczającym poza zakres objęty licencją stanowić będzie naruszenie praw autorskich skutkujące dochodzeniem względem LICENCJOBIORCY stosownych roszczeń prawnych z tego tytułu.

LICENCJA
AKTUALIZACJE i POMOC TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA
PRZENIESIENIE MODUŁÓW FUNKCJONALNYCH POMIĘDZY URZĄDZENIAMI
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
GWARANCJA
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uruchomiono zadanie harmonogramu