Skip to main content

Korzystaj ze zgodnego z rozporządzeniami edytora dokumentacji w formie elektronicznej. Szybko drukuj zgody, wywiady i skierowania.

Automatycznie uzupełniane, gotowe szablony dokumentacji elektronicznej oraz współpraca programu z urządzeniami firmy WACOM STU zapewniają proste i szybkie przygotowywanie oraz podpisywanie dokumentacji elektronicznej.

Urządzenia WACOM zapewniają ochronę podpisanych dokumentów w formacie PDF za pomocą cyfrowego certyfikatu.

Oprogramowanie stomatologiczne SmartDental spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pozwala to całkowicie zastąpić dokumentacją w formie drukowanej dokumentacją elektroniczną.

Pacjent ma możliwość składania podpisu cyfrowego za pomocą urządzeń Wacom STU, co całkowicie eliminuje konieczność drukowania jakichkolwiek dokumentów.

Program SmartDental wyposażony jest w elektroniczny wywiad lekarsko-dentystyczny oraz edytor pozostałej dokumentacji elektronicznej. Poszczególne elementy dokumentacji elektronicznej są automatycznie generowane z możliwością wprowadzania niezbędnych zmian. Program umożliwia także skanowanie dokumentacji papierowej do postaci elektronicznej.